ณรงค์ ประไพทอง

ณรงค์ ประไพทอง
Chief Executive Officer

นุชจรีย์ ประไพทอง

นุชจรีย์ ประไพทอง
Chief financial officer

นราธิป ประไพทอง

นราธิป ประไพทอง
Chief Visionary Officer

นภสร น้อยดิษฐ์

นภสร ประไพทอง
chief operating officer

วาสนา ประไพทอง

วาสนา ประไพทอง
Chief Logistics Officer

พิชามญชุ์ จำปาเงิน

พิชามญชุ์ จำปาเงิน
Sales Officer

ชญานันท์ สิงห์อ้อย

ชญานันท์ สิงห์อ้อย
sales officer

สุพรรณ์ภร ธิปัญญา

สุพรรณ์ภร ธิปัญญา
Sales Officer

ณัฐินีย์ จอประยูร

ณัฐินีย์ จอประยูร
purchasing officer

นพวรรณ์ รอดอินทร์

นพวรรณ์ รอดอินทร์
Accounting Officer

นิชรา บุตรคุณ

นิชรา บุตรคุณ
Accounting officer

นิรวรรณ พัฒน์ทอง

นิรวรรณ พัฒน์ทอง
Accounting Coordinator

ยุพาพร แสงงาม

ยุพาพร แสงงาม
financial officer

กมลวรรณ ธีราพงษ์

กมลวรรณ ธีราพงษ์
financial officer

สุจิตรา ราชบุตร

สุจิตรา ราชบุตร
administrative officer

จิรัฐติกาล บุญเกิ่ง

จิรัฐติกาล บุญเกิ่ง
administrative officer

เหมือนฝัน สินสมบุญ

เหมือนฝัน สินสมบุญ
art director

สุดารัตน์ เภาโพนงาม

สุดารัตน์ เภาโพนงาม
Graphic Designer

ชมพูนิก พิมพ์แก้ว

ชมพูนิก พิมพ์แก้ว
Graphic Designer

ไอริณ ศิริสุนทร

ไอริณ ศิริสุนทร
motion graphic designer

ชนิสรา นามธรรม

ชนิสรา นามธรรม
Sales Representative

ไพลิน พืชผักหวาน

ไพลิน พืชผักหวาน
Sales Representative

รวิวรรณ อ่อนเกิด

รวิวรรณ อ่อนเกิด
Sales Representative

พรศักดิ์ สาริบุตร

พรศักดิ์ สาริบุตร
Sales Representative

อัจฉรา สุพัฒนศิรินันต์

อัจฉรา สุพัฒนศิรินันต์
Sales Representative

ชลธิชา พูลคุ้ม
Sales Representative

อาทิตย์ พุฒทอง

อาทิตย์ พูลคุ้ม
Sales Representative

กฤติยา เพียะผาบ

กฤติยา เพียะผาบ
Sales Representative

เชาวฤทธิ์ เอกสุวรรณรัศมี

เชาวฤทธิ์ เอกสุวรรณรัศมี
Sales Representative

กัญญานี ยิ้มวิลัย

กัญญานี ยิ้มวิลัย
Sales Representative

อรวรรณ อรภักดี

อรวรรณ อรภักดี
Sales Representative

วรรณวิลา หอมชะเอม

วรรณวิลา หอมชะเอม
Sales Representative

อาทิตย์ เนาวรัตน์
Sales Representative

พุทธิชัย คาดีวี

พุทธิชัย คาดีวี
Sales Representative

รุ่งอรุณ ศรีวงษ์

รุ่งอรุณ ศรีวงษ์
Sales Representative

จิราภรณ์ ฤทธิยา

จิราภรณ์ ฤทธิยา
Sales Representative

สมมาตร์ ทิพยานนท์

สมมาตร์ ทิพยานนท์
Messenger

วันชัย หอมชะเอม

วันชัย หอมชะเอม
Driver

อภิสิทธ์ ธรรมบวร

อภิสิทธ์ ธรรมบวร
Driver

ภู ศรีวิชา

ภู ศรีวิชา
Driver

ทวีป ถิตย์เลขา

ทวีป ถิตย์เลขา
Driver

อุทัย พืชผักหวาน

อุทัย พืชผักหวาน
Driver

พัตร จันทร์สมัคร

พัตร จันทร์สมัคร
Driver

สันติสุข โหลเหล

สันติสุข โหลเหล
Driver

นัฐกร นามโฮม

นัฐกร นามโฮม
Driver

ดาวเรือง นิลวาลี

ดาวเรือง นิลวาลี
Driver

ภาณุวัฒน์ วิชัยวงศ์

ภาณุวัฒน์ วิชัยวงศ์
Driver

ตุ๋ย โยธาคุณ

ตุ๋ย โยธาคุณ
Cleaner

ปู อี พิว

ปู อี พิว
Cleaner

สำเริง คุ้มบุ่งค้า

สำเริง คุ้มบุ่งค้า
Cleaner

ทา ซินไข่

ทา ซินไข่
Cleaner

เมตตา เต็มตระกูล

เมตตา เต็มตระกูล
Cleaner

ซอ

ซอ
Worker

นาย

นาย
Worker

ธง ซอ เลย์

ธง ซอ เลย์
Worker

ซอ เย ปี

ซอ เย ปี
Worker

ลี มิน ซู

เนย์ มิน ซอ
Worker

มองเช
Worker

โจ

โจ
Worker

โก โก นาย

โก โก นาย
Worker

นาย เล มิต

นาย เล มิต
Worker

วิน มู โจ

วิน มู โจ
Worker

ประมวล คุ้มบุ่งค้า
Worker

สถิตย์ จันทวงศ์
Worker

ทินซอ

ทินซอ
Worker

พิว

พิว
Worker

ทับฮุยริน

ทับฮุยริน
Worker

เลย์

เลย์
Worker

นีไทแลน

นีไทแลน
Worker

นีลีธง

นีลีธง
Worker

เหยี่ยวเวย

เหยี่ยวเวย
Worker

ซอ

ซอ ซอ
Worker

ตะเลนออง

ตะเลนออง
Worker

ซียา ออง

ซียา ออง
Worker

มอง มอง
Worker

อาวมิวต๊ะ

อาวมิวต๊ะ
Worker

อาวอู

อาวอู
Worker

เมาเมาอู

เมาเมาอู
Worker

สมบัติ สุ่มสม

สมบัติ สุ่มสม
Worker

เต๊งทุย

เต๊งทุย
Worker

สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง
โทร
LINE
Facebook
อีเมล
สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง
สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง