ทีมงานเฟอร์ริ่งไลน์

 

 

ณรงค์ ประไพทอง

ณรงค์ ประไพทอง
Chief Executive Officer

นุชจรีย์ ประไพทอง

นุชจรีย์ ประไพทอง
Chief financial officer

นราธิป ประไพทอง

นราธิป ประไพทอง
Chief Marketing Officer

นภสร น้อยดิษฐ์

นภสร น้อยดิษฐ์
chief operating officer

วาสนา ประไพทอง

วาสนา ประไพทอง
chief logistics officer

พิชามญชุ์ จำปาเงิน

พิชามญชุ์ จำปาเงิน
purchasing officer

ณัฐินีย์ จอประยูร

ณัฐินีย์ จอประยูร
purchasing officer

นพวรรณ์ รอดอินทร์

นพวรรณ์ รอดอินทร์
Accounting officer

นิชรา บุตรคุณ

นิชรา บุตรคุณ
Accounting officer

นิรวรรณ พัฒน์ทอง

นิรวรรณ พัฒน์ทอง
Accounting officer

ยุพาพร แสงงาม

ยุพาพร แสงงาม
financial officer

สุจิตรา ราชบุตร

สุจิตรา ราชบุตร
administrative officer

สุดารัตน์ เภาโพนงาม

สุดารัตน์ เภาโพนงาม
Content manager

เหมือนฝัน สินสมบุญ

เหมือนฝัน สินสมบุญ
art director

นันทิยา หันน้ำเที่ยง

นันทิยา หันน้ำเที่ยง
sales representative

วรรณวิลา หอมชะเอม

วรรณวิลา หอมชะเอม
sales representative

อัจฉรา สุพัฒนศิรินันต์

อัจฉรา สุพัฒนศิรินันต์
sales representative

สุพรรษา ตรีตระมาตย์

สุพรรษา ตรีตระมาตย์
sales representative

นรมน ศรีสุวรรณ์

นรมน ศรีสุวรรณ์
sales representative

กฤติยา เพียะผาบ

กฤติยา เพียะผาบ
sales representative

ปิยะมาศ ก่อวัฒนลาภ

ปิยะมาศ ก่อวัฒนลาภ
sales representative

ไพลิน พืชผักหวาน

ไพลิน พืชผักหวาน
sales representative

ตุลยา แพร่หลาย

ตุลยา แพร่หลาย
sales representative

ดลชนก จุลดิลก

ดลชนก จุลดิลก
sales representative

รุ่งอรุณ ศรีวงษ์

รุ่งอรุณ ศรีวงษ์
sales representative

อุษา เถียรจันทึก

อุษา เถียรจันทึก
sales representative

อาทิตย์ พุฒทอง

อาทิตย์ พุฒทอง
warehouse officer

ชาญวิทย์ แซ่จิว

ชาญวิทย์ แซ่จิว
warehouse officer

อนุสรณ์ ทิมคำ

อนุสรณ์ ทิมคำ
warehouse officer

เชาวฤทธิ์ เอกสุวรรณรัศมี

เชาวฤทธิ์ เอกสุวรรณรัศมี
warehouse officer

ประวิษชา สุดรุ่ง

ประวิษชา สุดรุ่ง
warehouse officer

พรศักดิ์ สาริบุตร

พรศักดิ์ สาริบุตร
warehouse officer

จิราภรณ์ ฤทธิยา

จิราภรณ์ ฤทธิยา
warehouse officer

สมมาตร์ ทิพยานนท์

สมมาตร์ ทิพยานนท์
messenger

วันชัย นิธิกรอนันต์

วันชัย นิธิกรอนันต์
messenger

ภู ศรีวิชา

ภู ศรีวิชา
logistics officer

วันชัย หอมชะเอม

วันชัย หอมชะเอม
logistics officer

ทวีป ถิตย์เลขา

ทวีป ถิตย์เลขา
logistics officer

อุทัย พืชผักหวาน

อุทัย พืชผักหวาน
logistics officer

นัฐกร นามโฮม

นัฐกร นามโฮม
logistics officer

พัตร จันทร์สมัคร

พัตร จันทร์สมัคร
logistics officer

ณัฐวุฒิ รักดี

ณัฐวุฒิ รักดี
logistics officer

ดาวเรือง นิลวาลี

ดาวเรือง นิลวาลี
logistics officer

ตุ๋ย โยธาคุณ

ตุ๋ย โยธาคุณ
Caretaker

สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง
โทร
LINE
Facebook
อีเมล