ทีมงานเฟอร์ริ่งไลน์

 

 

ณรงค์ ประไพทอง

ณรงค์ ประไพทอง
Chief Executive Officer

นุชจรีย์ ประไพทอง

นุชจรีย์ ประไพทอง
Chief financial officer

นราธิป ประไพทอง

นราธิป ประไพทอง
Chief Visionary Officer

นภสร น้อยดิษฐ์

นภสร น้อยดิษฐ์
chief operating officer

วาสนา ประไพทอง

วาสนา ประไพทอง
Chief Logistics Officer

พิชามญชุ์ จำปาเงิน

พิชามญชุ์ จำปาเงิน
Sales Officer

ปิ่นปินัทธ์ พิทักษ์วงศานนท์

ปิ่นปินัทธ์ พิทักษ์วงศานนท์
sales officer

กนกทิพย์ โชคบัญฑิต

กนกทิพย์ โชคบัณฑิต
sales coordinator

ณัฐินีย์ จอประยูร

ณัฐินีย์ จอประยูร
purchasing officer

นพวรรณ์ รอดอินทร์

นพวรรณ์ รอดอินทร์
Accounting Officer

นิชรา บุตรคุณ

นิชรา บุตรคุณ
Accounting officer

นิรวรรณ พัฒน์ทอง

นิรวรรณ พัฒน์ทอง
Accounting Coordinator

ยุพาพร แสงงาม

ยุพาพร แสงงาม
financial officer

สุจิตรา ราชบุตร

สุจิตรา ราชบุตร
administrative officer

เหมือนฝัน สินสมบุญ

เหมือนฝัน สินสมบุญ
art director

สุดารัตน์ เภาโพนงาม

สุดารัตน์ เภาโพนงาม
Content manager

ชมพูนิก พิมพ์แก้ว

ชมพูนิก พิมพ์แก้ว
content creator

ไอริณ ศิริสุนทร

ไอริณ ศิริสุนทร
motion graphic designer

นันทิยา หันน้ำเที่ยง

นันทิยา หันน้ำเที่ยง
Sales Representative (Head Office)

ตุลยา แพร่หลาย

ตุลยา แพร่หลาย
Sales Representative (Head Office)

วรรณวิลา หอมชะเอม

วรรณวิลา หอมชะเอม
Sales Representative (Head Office)

อัจฉรา สุพัฒนศิรินันต์

อัจฉรา สุพัฒนศิรินันต์
Sales Representative (Kanchana)

ชลธิชา พูลคุ้ม
Sales Representative (Kanchana)

อาทิตย์ พุฒทอง

อาทิตย์ พูลคุ้ม
Sales Representative (Kanchana)

ชาญวิทย์ แซ่จิว

ชาญวิทย์ แซ่จิว
Sales Representative (Kanchana)

อนุสรณ์ ทิมคำ

อนุสรณ์ ทิมคำ
Sales Representative (Kanchana)

กฤติยา เพียะผาบ

กฤติยา เพียะผาบ
Sales Representative (Lamlukka)

ปิยะมาศ ก่อวัฒนลาภ

ปิยะมาศ ก่อวัฒนลาภ
Sales Representative (Lamlukka)

เชาวฤทธิ์ เอกสุวรรณรัศมี

เชาวฤทธิ์ เอกสุวรรณรัศมี
Sales Representative (Lamlukka)

ไพลิน พืชผักหวาน

ไพลิน พืชผักหวาน
Sales Representative (Ratchapruek)

ดลชนก จุลดิลก

ดลชนก จุลดิลก
Sales Representative (Ratchapruek)

นรมน ศรีสุวรรณ์

นรมน ศรีสุวรรณ์
Sales Representative (Ratchapruek)

ชญานันท์ สิงห์อ้อย

ชญานันท์ สิงห์อ้อย
Sales Representative (Ratchapruek)

ปรียา เสริฐวิชา

ปรียา เสริฐวิชา
Sales Representative (Ratchapruek)

ประวิษชา สุดรุ่ง

ประวิษชา สุดรุ่ง
Sales Representative (Ratchapruek)

อาทิตย์ เนาวรัตน์
Sales Representative (Ratchapruek)

รุ่งอรุณ ศรีวงษ์

รุ่งอรุณ ศรีวงษ์
Sales Representative (Srinakarin)

อุษา เถียรจันทึก

อุษา เถียรจันทึก
Sales Representative (Srinakarin)

จิราภรณ์ ฤทธิยา

จิราภรณ์ ฤทธิยา
Sales Representative (Srinakarin)

นัฐกร นามโฮม

นัฐกร นามโฮม
Sales Representative (Srinakarin)

พรศักดิ์ สาริบุตร

พรศักดิ์ สาริบุตร
Sales Representative (Srinakarin)

สมมาตร์ ทิพยานนท์

สมมาตร์ ทิพยานนท์
Messenger

ภู ศรีวิชา

ภู ศรีวิชา
Driver

วันชัย หอมชะเอม

วันชัย หอมชะเอม
Driver

ทวีป ถิตย์เลขา

ทวีป ถิตย์เลขา
Driver

อุทัย พืชผักหวาน

อุทัย พืชผักหวาน
Driver

พัตร จันทร์สมัคร

พัตร จันทร์สมัคร
Driver

สันติสุข โหลเหล

สันติสุข โหลเหล
Driver

ณัฐวุฒิ รักดี

ณัฐวุฒิ รักดี
Driver

ดาวเรือง นิลวาลี

ดาวเรือง นิลวาลี
Driver

สุริยันต์ มูลโค้ว

สุริยันต์ มูลโค้ว
Driver

ปู อี พิว

ปู อี พิว
Cleaner

สำเริง คุ้มบุ่งค้า

สำเริง คุ้มบุ่งค้า
Cleaner

ทา ซินไข่

ทา ซินไข่
Cleaner

เมตตา เต็มตระกูล

เมตตา เต็มตระกูล
Cleaner

ซอ

ซอ
Worker

นาย

นาย
Worker

ธง ซอ เลย์

ธง ซอ เลย์
Worker

ซอ เย ปี

ซอ เย ปี
Worker

ลี มิน ซู

เนย์ มิน ซอ
Worker

มองเช
Worker

โจ

โจ
Worker

จอ ยู ข่าย

จอ ยู ข่าย
Worker

ออง

ออง
Worker

ยุทธนา จันทร์สว่าง

ยุทธนา จันทร์สว่าง
Worker

โก โก นาย

โก โก นาย
Worker

เลน เลย์ ออง

เลน เลย์ ออง
Worker

นาย เล มิต

นาย เล มิต
Worker

ซัน นาย วิน

ซัน นาย วิน
Worker

วิน มู โจ

วิน มู โจ
Worker

ซอ ออง
Worker

ประมวล คุ้มบุ่งค้า
Worker

สถิตย์ จันทวงศ์
Worker

ทินซอ

ทินซอ
Worker

พิว

พิว
Worker

อองโจเลน

อองโจเลน
Worker

ทับฮุยริน

ทับฮุยริน
Worker

จอ พิว

จอ พิว
Worker

เลย์

เลย์
Worker

นีไทแลน

นีไทแลน
Worker

นีลีธง

นีลีธง
Worker

เหยี่ยวเวย

เหยี่ยวเวย
Worker

ซอ

ซอ
Worker

ตะเลนออง

ตะเลนออง
Worker

วิน ทาย

วิน ทาย
Worker

โทน

โทน
Worker

ซียา ออง

ซียา ออง
Worker

มอง มอง
Worker

อาวมิวต๊ะ

อาวมิวต๊ะ
Worker

อาวอู

อาวอู
Worker

เมาเมาอู

เมาเมาอู
Worker

มิวรายวิน

มิวรายวิน
Worker

สมบัติ สุ่มสม

สมบัติ สุ่มสม
Worker

เต๊งทุย

เต๊งทุย
Worker

สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง
โทร
LINE
Facebook
อีเมล
สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง
สอบถามได้เลยนะคะ
น้องมะปราง